Licentievoorwaarden privé

Onder de voorwaarde, dat de klant aan het voor de content bepaalde tarief voldoet, garandeert de aanbieder aan de klant een enkelvoudig, niet overdraagbaar recht, de content aan de hand van deze voorwaarden te gebruiken.


1. Principe

Doel van deze overeenkomst is het, de klant in de gelegenheid te brengen, de content voor niet commerciële doeleinden te gebruiken. Het is echter niet het doel van deze overeenkomst, de klant de mogelijkheid te geven, de content als zodanig aan derden verder te geven, te verkopen, verder te licenseren of derden het gebruik van de content toe te staan, in zoverre dit niet in het afzonderlijke geval in het kader van deze overeenkomst wordt toegelaten.


2. Rechtsoverdracht

Aanbieder draagt aan de klant een tijdelijk en ruimtelijk onbeperkt, niet exclusief en niet overdraagbaar recht voor privaat en niet commercieel gebruik van de content over. De content mag onder geen beding commercieel worden gebruikt of tegen betaling aan derden worden aangeboden of doorgegeven. Als content indirect wordt gebruikt om inkomsten te genereren, wordt ook dat beschouwd als commercieel gebruik.
De klant ontvangt niet het eigendomsrecht van de content en is niet bevoegd, derden rechten voor de content te verlenen (sublicentieverbod). Een overdracht van rechten van de klant uit dit contract is niet toegestaan.


3. Uitdrukkelijke beperkingen

Ongeacht de omvang van de rechtsoverdracht en ongeacht mogelijke verdere beperkingen uit dit contract worden de volgende vormen van gebruik van de content en handelingen niet toegelaten:

(1) Verspreiding of anderszins doorgave van een reproductiestuk van de content als zodanig. Content als zodanig betekent, dat er geen sprake is van bewerking of werkcombinatie in de zin van de onderstaande regelingen. Het is bovendien niet toegestaan, de content op enige wijze ter beschikking te stellen, die het derden mogelijk maakt, de content als zodanig als elektronisch bestand of kopie te ontvangen. De klant klant zal voor dit doel geschikte maatregelen (bijv. kopieerbeveiliging) treffen.
 
(a) Van een bewerking van de content is alleen sprake, wanneer deze een persoonlijke geestelijke schepping van de klant is. Kleine vervormingen zijn geen bewerkingen in de zin van dit contract.

(b) Van een werkcombinatie in de zin van dit contract is sprake, wanneer de content met ander auteursrechtelijk beschermd werk (bijv. spraak, film) wordt gecombineerd, d.w.z. wanneer het onderwerp, waarmee de content wordt gecombineerd, een op zichzelf staand werk in de zin van daarop betrekking hebbende auteursrechtbepalingen is. Een combinatie met alledaagse onderwerpen geldt niet als combinatie in de zin van dit contract.

(2) Overtreding van de persoonsrechten van een eventueel afgebeelde persoon.

(3) Gebruik van de content in een beledigende, smadelijke of anderszins onwettige wijze.

(4) Verwijdering van mogelijke aan de of in samenhang met de content genoemde auteursrecht-, uitvoerders- of merkverwijzingen. De klant is verplicht, bij elk gebruik deze verwijzingen weer te geven.

(5) Gebruik van de content in het kader van of als gedeelte van een merk, een zakelijke betekenis, van een naam-, of van een bedrijfsaanduiding.


4. Vrijwaring

De klant garandeert, de content alleen naar de maatstaven van dit contract te gebruiken en stelt de aanbieder vrij van alle rechten van derden, die erop berusten, dat de klant de content afwijkend van de regelingen van dit contract gebruikt of heeft gebruikt.

Aanbieder verklaart naar beste weten en geweten, dat de content geen rechten van derden schendt. De vrijwaring heeft enkel betrekking op de content, niet op mogelijke bewerkingen of werkcombinaties.


5. Looptijd van het contract

De looptijd van dit contract is onbegrensd.

Aanbieder heeft het recht, dit contract met een belangrijke reden en bij wijze van uitzondering op te zeggen. Van een belangrijke reden is in het bijzonder sprake, wanneer de klant zich niet aan verplichtingen of gebruiksbeperkingen van dit contract heeft gehouden. De afzegging wordt toegestaan na een aanmaning met een termijnstelling.


6. Overig

In zoverre er in dit contract niets afwijkends wordt overeengekomen, gelden voor de relatie tussen de aanbieder en de klant de voorwaarden uit de algemene voorwaarden.

Op dit contract is het recht van de staat Nevada, VS, toepasbaar. Exclusief bevoegde rechtbank is Reno.

Media-ID: 251867